• Català
 • Español
 • English
 •      

  ENG

  workshops_ENGcircus

  wim_eng
  alternative

  lab_eng
  inici_eng

  Termes, Condicions, Política de privacitat i Drets d'imatge.

  Termes i Condicions

  Política de Privacitat

  Protecció de dades de caràcter personal, drets d'imatge, propietat i difusió d'imatges

  De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, autoritzo la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual és titular ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL, i que aquestes siguin utilitzades per a la finalitat de la gestió comercial i l’enviament de comunicacions dels nostres productes i/o serveis.

  De la mateixa manera, declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de revocació del consentiment prèviament acceptat, que podré exercir en el domicili d’ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL, a c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA), o bé enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic eve@fabraiverge.com.

  Per continuar, vostè ha d’acceptar que ha llegit i està d’acord amb la clàusula anterior.

  LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)

  1. DRET D’INFORMACIÓ I FINALITAT
  ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL es compromet clarament amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat recollides en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades personals (en endavant, RDLOPD).
  ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL posa a disposició dels usuaris la política de privacitat de l’entitat informant els usuaris pel que fa als següents aspectes:
  – En compliment del que disposen els articles 5 i 6 de la LOPD, s’informa que ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL és responsable del tractament, amb un fitxer degudament registrat en el Registre General de Protecció de Dades, en el qual s’inclouran les dades personals que vostè ens faciliti, essent sotmeses als controls i normes establertes en el Reglament de Mesures de Seguretat. La direcció del responsable del fitxer és c/ Arnes, 13 – TORTOSA (TARRAGONA).

  – La finalitat per la qual es recullen les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte gestionar el servei prestat per ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL al client dins el marc de la relació comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions, recomanacions i confeccionar nous productes a partir de les preferències dels nostres clients.

  2. DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ, OPOSICIÓ (ARCO) I REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT

  En virtut de les lleis abans esmentades l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, a través de correu electrònic a eve@fabraiverge.com, o enviant un correu postal a la següent adreça: c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).

  L’usuari podrà donar-se de baixa en qualsevol moment de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats, responent a qualsevol correu electrònic remès per ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL i indicant a l’assumpte “Donar de baixa”.

  3. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

  Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

  Les dades facilitades pels usuaris podran ser tractades per realitzar alguna de les següents finalitats:
  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

  ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

  4. MESURES DE SEGURETAT

  Conforme el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats i no automatitzats amb dades de caràcter personal i segons amb allò que especifica l’article 81 del RDLOPD, ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, confidencialitat i privacitat de les mateixes, així com evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

  De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL, amb el seu domicili social a c/ Arnes, 13 – TORTOSA (TARRAGONA) informa els afectats i representants legals dels mateixos (en endavant, els interessats) que la informació recollida en la present autorització serà emmagatzemada en un fitxer de la seva responsabilitat amb la finalitat de gestionar el correcte desenvolupament de les activitats de l’organització.
  D’altra banda, s’informa als interessats que, d’acord amb la LOPD i amb la Llei 1/1982 de protecció civil, drets a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL podrà realitzar fotografies i gravacions d’activitats externes o en la mateixa empresa. Aquestes imatges i/o gravacions podran ser exposades i publicades en els mitjans de comunicació que estimi convenient per donar publicitat a la referida activitat.
  ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL necessita comptar amb l’autorització expressa dels interessats per poder realitzar els tractaments descrits, pel que es prega a l’interessat que llegeixi i accepti el corresponent llistat d’autoritzacions:

  Accepto donar consentiment a:
  – Drets d’imatge (gravacions i fotografies del festival).
  – Drets de la propietat (gravacions de les meves actuacions).
  – Drets per a la difusió (realització del documental amb el material gravat).
  – Xarxes Socials.
  – Pàgina web.
  – Tot el que ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL estimi convenient per a la finalitat descrita.

  En qualsevol cas
  S’informa als interessats que poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la següent adreça: c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).

  ×
  Términos, Condiciones, Política de Privacidad y Derechos de Imagen

  Términos y condiciones

  Política de Privacidad

  Protección de datos de carácter personal, derechos de imagen, propiedad y difusión de imágenes

  De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL y que sean utilizados con la única finalidad de la gestión comercial y el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios.

  De la misma manera, declaro estar informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL en c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA); o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico eve@fabraiverge.com.

  Para continuar, usted debe aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.

  LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (LOPD)

  1. DERECHO DE INFORMACIÓN Y FINALIDAD
  ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL se compromete claramente con el cumplimiento de la normativa española de protección de datos de carácter personal y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad recogidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de protección de datos personales (en adelante RDLOPD).
  ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL pone a disposición de los usuarios la política de privacidad de la entidad informando a los usuarios respecto de los siguientes aspectos:
  – En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la LOPD, se informa que ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL es responsable del tratamiento, con un fichero debidamente registrado en el Registro General de Protección de Datos, en el que se incluirán los datos personales que usted nos facilite, siendo sometidos a los controles y normas establecidos en el Reglamento de Medidas de Seguridad. La dirección del responsable del fichero es c/ Arnes, 13 – TORTOSA (TARRAGONA).

  – La finalidad para la que se recogen los datos será la de cada caso concreto, pero siempre tendrá como objeto gestionar el servicio prestado por ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL al cliente dentro del marco de la relación comercial que los une, enviarle información y publicidad sobre ofertas, promociones, recomendaciones y confeccionar nuevos productos a partir de las preferencias de nuestros clientes.

  2. DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPOSICIÓN (ARCO) Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

  En virtud de las leyes antes mencionadas el usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, a través de correo electrónico a eve@fabraiverge.com, o enviando un correo postal a la siguiente dirección: c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).

  El usuario podrá darse de baja en cualquier momento de cualquiera de los servicios de suscripción facilitados, respondiendo a cualquier correo electrónico remitido por ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL e indicando en el asunto “Dar de baja”.

  3. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO

  Los usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El usuario garantiza que los datos personales facilitados a ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.

  Los datos facilitados por los usuarios podrán ser tratados para realizar alguna de las siguientes finalidades:

  • Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán realizadas por ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL y relacionadas sobre sus productos y servicios, o de sus colaboradores o proveedores con los que éste haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales.
  • Realizar estudios estadísticos.
  • Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.
  • Remitir el boletín de noticias de la página web.

  ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que realice algún tipo de cesión de datos personales, se pedirá previamente el consentimiento expreso, informado e inequívoco por parte de los titulares. Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, no se garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.

  4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

  Conforme el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, relativo a las Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados y no automatizados con datos de carácter personal y según con lo especificado en el artículo 81 del RDLOPD, ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, confidencialidad y privacidad de las mismas, así como evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.

  De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL, con domicilio social en c/ Arnes, 13 – TORTOSA (TARRAGONA) informa a los afectados y representantes legales de los mismos (en adelante, los interesados) que la información recogida en la presente autorización será almacenada en un fichero de su responsabilidad con la finalidad de gestionar el correcto desarrollo de las actividades de la organización.

  Por otra parte, se informa a los interesados que, de acuerdo con la LOPD y con la Ley 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL podrá realizar fotografías y grabaciones de actividades externas o en la misma empresa. Dichas imágenes y/o grabaciones podrán ser expuestas y publicadas en los medios de comunicación que estime conveniente para dar publicidad a la referida actividad.

  ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL necesita contar con la autorización expresa de los interesados para poder realizar los tratamientos descritos, por lo que se ruega al interesado que lea y acepte el listado de autorizaciones correspondiente:

  Acepto dar consentimiento a:
  – Derechos de imagen (grabaciones y fotografías del festival).
  – Derechos de la propiedad (grabaciones de mis actuaciones).
  – Derechos para la difusión (realización del documental con el material grabado).
  – Redes Sociales.
  – Página web.
  – Todo lo que ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL estime conveniente para la finalidad descrita.

  En cualquier caso
  Se informa a los interesados que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).

  ×
  Terms, Conditions, Privacy policy & Image Rights

  Terms and conditions

  Privacy policy

  Protection of personal data, image rights, property and dissemination of images

  In accordance with the Organic Law 15/1999, of 13 December, on the Protection of Personal Data (LOPD), I agree my data to be stored in a file responsibility of ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL and to be used with the sole purpose of business management and the sending of communications about our products and services.

  Likewise, I declare to be informed about the possibility of exercise the rights of access, rectification, cancellation and opposition addressing to ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL at c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA); or by sending a mail to the email address eve@fabraiverge.com.
  To continue, you must ensure that you have read and you agree with the prior clause.

  ORGANIC LAW ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA (LOPD)
  1. RIGHT TO INFORMATION AND PURPOSE
  ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL is clearly committed to compliance with the Spanish act on protection of personal data and it ensures full compliance of the obligations set out, as well as the implementation of the security measures contained in Article 9 of the Organic Law 15/1999, of 13 December, on the Protection of Personal Data (LOPD) and the Royal Decree 1720/2007, of 21 December, on Protection of Personal Data (hereinafter RDLOPD).

  ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL offers users the privacy policy of the entity notifying them about the following issues:

  – In compliance with the provisions of Articles 5 and 6 of the LOPD, it is reported that ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL is responsible for the treatment, with a file duly registered in the General Registry of Data Protection, in which the personal data you provide will be included, which will be submitted to the controls and rules laid down in the Regulation of Security Measures. The address of the file’s responsible is c/ Arnes, 13 – TORTOSA (TARRAGONA).

  – The purpose for which data are collected will be the one for each particular case, but will always aim to manage the service provided by ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL to the customer within the framework of the business relationship that connects them, the sending of information and advertising about offers, promotions, recommendations and making new products from the preferences of our customers.

  2. RIGHTS OF ACCESS, RECTIFICATION, CANCELLATION, OPPOSITION (ARCO) AND WITHDRAWAL OF CONSENT
  Under the laws above mentioned, the user can exercise its rights of access, rectification, cancellation and opposition of its data, via an email to eve@fabraiverge.com, or sending a post to the following address: c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).

  The user can unsubscribe at any time from the subscription services provided, responding to any email sent by ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL and specifying in the subject “Unsubscribe”.

  3. MANDATORY OR OPTIONAL NATURE OF THE INFORMATION PROVIDED BY THE USER
  The users, by checking the corresponding permission boxes and entering data in the fields, marked with an asterisk (*) in the contact form or presented in download forms, expressly and freely and unequivocally accept, that their data are necessary to fulfil their request, by the provider, being voluntary the inclusion of data in the remaining fields. The user warrants the personal data provided to ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL are truthful and it is responsible for communicating any changes thereof.

  Data provided by users can be used to carry out any of the following purposes:

  • Referral of advertising commercial communications by email, fax, SMS, MMS, social networks or any other electronic or physical via, current or future, which enables commercial communications. These communications will be made by ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL and related to its products and services, or from its partners or suppliers with which it has reached any promotional agreement. In this case, third parties will never have access to personal data.
  • Carry out statistical studies.
  • Process orders, requests or any other type of request made by the user through any form of contact that are made available.
  • Forward the newsletter of the website.

  ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL notifies and assures users that their personal data will not be disclosed to any third parties, and it will always ask for the prior consent, informed and unequivocal by the owners, when transferring their data to third parties. All data requested through the website are mandatory, as they are necessary to provide an optimal service to the user. In the case that all data are not provided, there is no guarantee that the information and services provided are completely customised to the user’s needs.

  4. SECURITY MEASURES
  According to Royal Decree 1720/2007, of 21 December, on Security Measures of automated and non-automated files with personal data and in accordance to the specifications of Article 81 of the RDLOPD, ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL has adopted the technical and organisational measures necessary to ensure the security and integrity of the personal data processed, confidentiality and privacy thereof, and to avoid its loss, alteration and/or access by unauthorised third parties.

  In accordance with the Organic Law 15/1999, of 13 December, on the Protection of Personal Data (LOPD) ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL, with registered office in c/ Arnes, 13 – TORTOSA (TARRAGONA) notifies the affected and legal representatives thereof (hereinafter, stakeholders) that the information gathered in this authorisation will be stored in a file of its responsibility in order to manage the proper development of the activities of the organisation.
  Moreover, stakeholders are informed that, in accordance with the Data Protection Act (LOPD) and Law 1/1982 of civil protection, right to honour, personal and family privacy and self-image, ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL can take pictures and recordings of outside activities or at the same company. These images and/or recordings may be exhibited and published in the media it deems appropriate to publicise that activity.
  ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL needs the express permission of stakeholders to carry out the procedures described, so please stakeholders read and accept the corresponding permission list:

  I agree to give permission to:
  – Image rights (recordings and pictures of the festivals).
  – Property rights (recordings of my performances).
  – Dissemination rights (production of the documentary of the recorded material).
  – Social Networks.
  – Website.
  – All that ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL deems appropriate for the purpose described.

  In any case
  Stakeholders are notified they can exercise their rights of access, rectification, cancellation and opposition at the following address: c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).

  ×
  Termes i condicions

   

  De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, autoritzo la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual és titular ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL, i que aquestes siguin utilitzades per a la finalitat de la gestió comercial i l’enviament de comunicacions dels nostres productes i/o serveis.

  De la mateixa manera, declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de revocació del consentiment prèviament acceptat, que podré exercir en el domicili d’ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL, a c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA), o bé enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic eve@fabraiverge.com.

  Per continuar, vostè ha d’acceptar que ha llegit i està d’acord amb la clàusula anterior.

  ×
  Términos y condiciones

   

  De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL y que sean utilizados con la única finalidad de la gestión comercial y el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios.

  De la misma manera, declaro estar informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL en c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA); o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico eve@fabraiverge.com.

  Para continuar, usted debe aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.

  ×
  Terms and conditions

   

  In accordance with the Organic Law 15/1999, of 13 December, on the Protection of Personal Data (LOPD), I agree my data to be stored in a file responsibility of ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL and to be used with the sole purpose of business management and the sending of communications about our products and services.

  Likewise, I declare to be informed about the possibility of exercise the rights of access, rectification, cancellation and opposition addressing to ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL at c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA); or by sending a mail to the email address eve@fabraiverge.com.

  To continue, you must ensure that you have read and you agree with the prior clause.

   

  ×